กิจกรรมภายในแผนกวิชาช่างกลเกษตร


คุณครูใจดีทุกคน

ห้องเรียนออนไลน์

ครูนิมิตรชัย  ศรีพรหมมา

ครูสนชัย  ผดุงกิจ

ครูจิตศิลป์  ณ สงขลา

ครูเกรียงศักดิ์ จ๋อมแปง

ครูไพศาล  ตันตรา

ครูประทีป  ทองคำ

ครูปกรณ์ อินทร์ไชย

นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการฝึกอบรมเทคนิคการขายและบริการ

กิจกรรมการฝึกอบรมการใช้แทรกเตอร์

กิจกรรมอบรมการใช้รถดำนา