รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปวส. 2565

ทำไมมาเรียนช่างกลเกษตร


กิจกรรมภายในแผนกวิชาช่างกลเกษตร


คุณครูใจดีทุกคน

นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปวช. 1/7

ปวช. 2/7

ปวช. 3/7

ปวส. 1/5

ปวส. 2/5

ห้องเรียนออนไลน์

ครูประทีป  ทองคำ

ครูนฤมล วงค์ร้อย

ครูวิเศษศักดิ์ มีหวัง

ครูอรยา ติ๊บธง

ครูนฤกบินทร์ จันทิมา

กิจกรรมการฝึกอบรมภายในแผนก

  • การแข่งขันทักษะด้านช่างกลเกษตรระดับภาค
  • การแข่งขันทักษะด้านช่างกลเกษตรระดับภาค
  • การแข่งขันทักษะด้านช่างกลเกษตรระดับภาค
  • การแข่งขันทักษะด้านช่างกลเกษตรระดับภาค
  • การแข่งขันทักษะด้านช่างกลเกษตรระดับภาค
  • การแข่งขันทักษะด้านช่างกลเกษตรระดับภาค

รางวัลพระราชทาน 2561


ame>