รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปวส. 2564

ทำไมมาเรียนช่างกลเกษตร


กิจกรรมภายในแผนกวิชาช่างกลเกษตร


คุณครูใจดีทุกคน

นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปวช. 1/7

ปวช. 2/7

ปวช. 3/7

ปวส. 1/5

ปวส. 2/5

ห้องเรียนออนไลน์

ครูจิตศิลป์  ณ สงขลา

ครูไพศาล  ตันตรา

ครูประทีป  ทองคำ

ครูปกรณ์ อินทร์ไชย

ครูนฤมล วงค์ร้อย

ครูสรวีย์ ตาวิยะ

ครูอรยา ติ๊บธง

กิจกรรมการฝึกอบรมภายในแผนก

  • การฝึกอบรมการใช้แทรกเตอร์
  • การฝึกอบรมการใช้รถดำนา
  • การฝึกอบรมการใช้รถขุด
  • การฝึกอบรมการใช้รถเกี่ยวนวดข้าว
  • การฝึกอบรมการซ่อมเครื่องยนต์ RT
  • การฝึกอบรมเทคนิคการขายและการบริการ

รางวัลพระราชทาน 2561


ame>